Algemene voorwaarden – 01.01.2021

 1. Anne MEYUS is gecertificeerd belastingadviseur bij het Institute for Tax Advisors and Accountants (ITAA) onder het erkenningsnummer 10.890.470, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0822.825.858.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd door de belastingadviseur. In geval van tegenstrijdigheid tussen de inhoud van onderhavige algemene voorwaarden en de opdrachtbrief, heeft de opdrachtbrief voorrang.
 3. De cliënt verbindt zich ertoe alle documenten, gegevens en inlichtingen die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht tijdig ter beschikking te stellen. De cliënt staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door of namens hem aan de belastingconsulent verstrekte informatie.
 4. De belastingadviseur voert met de vereiste zorg de hem toevertrouwde opdrachten in volledige onafhankelijkheid uit, krachtens een middelenverbintenis. Hij waakt erover dat de gepresteerde diensten worden geleverd volgens de deontologische en andere beroepsnormen van het Institute for Tax Advisors and Accountants (ITAA), rekening houdend met de relevante wetgeving en regelgeving van kracht op het moment van de uitvoering van de overeenkomst.

  De belastingadviseur kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van mogelijke latere wijzigingen – desgevallend met terugwerkende kracht – aan deze wettelijke en reglementaire bepalingen. Evenmin is hij verantwoordelijk voor gevolgen van eventuele tekortkomingen, fouten of overtredingen die zouden zijn begaan vóór zijn tussenkomst.

 5. In overeenstemming met de geldende wetgeving heeft de beroepsbeoefenaar zijn professionele burgerlijke aansprakelijkheid laten dekken door een verzekeringscontract afgesloten bij AXA.

De volledige (contractuele, extracontractuele of andere) aansprakelijkheid van de belastingadviseur voor de uitvoering van de opdracht is beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de door de belastingadviseur afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering recht geeft met inbegrip van het eigen risico dat de belastingconsulent eventueel draagt overeenkomstig die verzekering.

Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is alle aansprakelijkheid beperkt tot drie maal het bedrag van het voor de uitvoering van de opdracht gefactureerde ereloon.

Deze beperking is niet van toepassing wanneer de aansprakelijkheid het gevolg is van een fout gepleegd met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden. Bijgevolg is deze beperking uitdrukkelijk van toepassing op elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit alle andere fouten waarvoor de belastingadviseur aansprakelijk zou zijn.

 1. De belastingadviseur is tot het beroepsgeheim gehouden overeenkomstig de geldende wetgeving, onder voorbehoud evenwel van toepassing van de bepalingen van de wetgeving en reglementering tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
 2. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.
 3. De erelonen worden aangerekend op basis van een uurtarief, waarbij naast de aard, de complexiteit, de inzet en het dringend karakter van de zaak, in hoofdzaak rekening wordt gehouden met de tijd die aan een bepaalde opdracht wordt besteed.

De belastingadviseur en de cliënt kunnen onderling andere formules voor de berekening van de erelonen overeenkomen, zoals bv. de aanrekening van een forfaitair bedrag per opdracht.

Onverminderd de aanrekening van erelonen, worden de administratie- en kantoorkosten, waaronder kosten voor de opening van het dossier, dactylografiekosten, afdruk- en kopiekosten, verzendingskosten, telefoonkosten, … aangerekend.

De ereloonstaten zijn contant betaalbaar. Bij laattijdige of gedeeltelijke betaling van de ereloonstaat brengen alle verschuldigde sommen van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlinterest op van 9 % op jaarbasis, te rekenen vanaf de datum van de staat van erelonen tot de dag van de betaling. Bovendien worden de verschuldigde sommen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 10 %, met een minimum van EUR 250.

Iedere betwisting met betrekking tot de staat van erelonen moet per aangetekend schrijven binnen de vijftien dagen na de datum van de staat van erelonen worden bericht. Bij gebreke waarvan de staat van erelonen onherroepelijk wordt geacht aanvaard te zijn. Bezwaren tegen de staat van erelonen schorten de betalingsverplichting van de cliënt niet op.

Van zodra de cliënt in gebreke blijft om een staat van erelonen op de vervaldag te betalen, is de belastingconsulent gerechtigd om, zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, de uitvoering van zijn opdracht te schorsen.

 1. Documenten, berichten en gegevens van welke aard ook die door de belastingadviseur aan de cliënt worden toegezonden per e-mail, ongeacht of deze vertrouwelijke informatie bevat, worden niet geëncrypteerd. Alle elektronische communicatie is louter indicatief en kan niet tot aansprakelijkheid van de belastingadviseur leiden, behoudens bijlagen in PDF ondertekend namens de belastingadviseur.

De belastingadviseur doet redelijke inspanningen om e-mails en bijlagen te vrijwaren van virussen of andere defecten die tot beschadiging van een computer of IT-systeem zouden kunnen leiden. Het behoort echter tot de verantwoordelijkheid van de cliënt om alle nodige maatregelen te nemen ter bescherming en vrijwaring van diens computer of IT-systeem.

De belastingadviseur aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor enig verlies of schade die zou kunnen voortvloeien uit het ontvangen of niet ontvangen of het gebruiken of niet gebruiken van elektronische communicatie of documenten vanwege de belastingadviseur.

 1. De belastingadviseur verwerkt de persoonsgegevens van de cliënt met het oog op het contractueel en administratief beheer van het dossier van de cliënt, met naleving van de wetgeving waaraan de belastingadviseur is onderworpen en voor de uitvoering van de tussen hen overeengekomen opdrachten.

Op de verwerking van persoonsgegevens is de privacy policy van de belastingadviseur van toepassing, waarvan de cliënt verklaart kennis te hebben genomen en de toepassing ervan te aanvaarden. De privacy policy van de belastingadviseur is ten alle tijde te raadplegen op www.annemeyus.be en verkrijgbaar op het kantoor van de belastingadviseur.

 1. Zowel de cliënt als de belastingadviseur hebben het recht om de overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder motivering te beëindigen.

De cliënt is in dit geval verplicht om alle werkzaamheden en kosten tot op de datum van beëindiging van de overeenkomst te voldoen. De belastingadviseur maakt een eindstaat van erelonen en kosten op en bezorgt deze aan de cliënt. De belastingadviseur is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de beëindiging van zijn overeenkomst met de cliënt.

 1. De belastingadviseur archiveert na beëindiging van elke opdracht het dossier en bewaart dit vervolgens voor een periode van tien jaar. Originele documenten kunnen aan de cliënt terugbezorgd worden en dienen desgevallend door hem te worden gearchiveerd. Na voormelde periode van tien jaar heeft de belastingadviseur het recht om het dossier te vernietigen.
 2. Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de cliënt en de belastingadviseur. Partijen zullen ernaar streven hun eventuele geschillen in der minne te regelen. Elke betwisting van welke aard ook behoort tot de bevoegdheid van de rechtbanken en de hoven van het arrondissement waar het kantoor van de belastingadviseur is gevestigd.